สินค้าเกี่ยวกับการป้องกัน covid 19 ที่ทางบริษัท มีจำหน่าย

*กรุณาสอบถามราคาและจำนวนสต๊อกอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ*

*ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาสินค้า*

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้ง รายการหนังสือเรียนที่ไม่มีการจัดพิมพ์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก SME ของ บริษัท เรียนดี จำกัด
Page 1 of 7