Monday, 30 August 2021 07:27

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้ง รายการหนังสือเรียนที่ไม่มีการจัดพิมพ์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แคตตาล็อกหนังสือเรียน สสวท. ที่จัดจำหน่ายโดย องค์การค้า ของ สกสค. ปี2564

รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2564

หนังสือภาษาอังกฤษชุดใหม่จาก องค์การค้าของ สกสค.

หนังสือเรียน ขององค์การค้าของ สกสค. ราคาพิเศษ

Thursday, 18 February 2021 12:24
นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมงานอบรมแบบออนไลน์(double arrow down) ในหัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนและการควบคุมชั้นเรียน”

หนังสือแนะนำจากนานมีบุ๊คส์

นิตยสารแพรว ฉบับพิเศษ "ตุลามหาราช"

หนังสือที่ได้รับรางวัล ของ สำนักพิมพ์ โลกหนังสือ

เรียนดี รับสั่งจอง แพรวฉบับพิเศษ ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์