หนังสือเรียน

หนังสือเรียน (17)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้ง รายการหนังสือเรียนที่ไม่มีการจัดพิมพ์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือเรียน ของ องค์การค้า ของ สกสค. หลักสูตรแกนกลาง 2551 จำหน่ายลดราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือ โรงเรียนที่สนใจนำไปใช้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านครับ

อับเดทล่าสุด 21 มีนาคม 2563

รายการหนังสือระดับประถมศึกษา
รายการหนังสือ ป.1 (pdf) งบ 625 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.2 (pdf) งบ 619 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.3 (pdf) งบ 622 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.4 (pdf) งบ 673 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.5 (pdf) งบ 806 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.6 (pdf) งบ 818 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือเรียนชั้นปฐมวัย อนุบาล
รายการหนังสือปฐมวัยอนุบาล (pdf) งบ 200 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือระดับมัธยมศึกษา
รายการหนังสือ ม.1 (pdf) งบ 764 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.2 (pdf) งบ 877 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.3 (pdf) งบ 949 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.4 (pdf) งบ 1318 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.5 (pdf) งบ 1263 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.6 (pdf) งบ 1109 บาท/คน/ปี
รายการเครื่องเขียนจัดชุด
รายการเครื่องเขียนจัดชุดปฐมวัย-ประถมศึกษา (pdf) งบ 100-195 บาท/คน
Page 1 of 2