สินค้าเกี่ยวกับการป้องกัน covid 19 ที่ทางบริษัท มีจำหน่าย

*กรุณาสอบถามราคาและจำนวนสต๊อกอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ*

*ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาสินค้า*

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้ง รายการหนังสือเรียนที่ไม่มีการจัดพิมพ์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก SME ของ บริษัท เรียนดี จำกัด
นานมีบุ๊คส์ ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมงานอบรมแบบออนไลน์(double arrow down) ในหัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนและการควบคุมชั้นเรียน”
Page 1 of 7