หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Sciences)
พัฒนาขึ้นจากหนังสือเล่มเดิมที่พิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเนื้อหาและกิจกรรมจะมีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ การคิดขั้นสูง และลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้ มีโครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย 9 บทเรียนคือ
 • เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ
 • วิเคราะห์คำถามนำไปสู่การวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลและวางแผนวิจัย
 • ลงมือทำงานวิจัย
 • วิเคราะห์และแปลผลงานวิจัย
 • เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย
 • คุณค่าจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 • สินค้าเกี่ยวกับการป้องกัน covid 19 ที่ทางบริษัท มีจำหน่าย

  *กรุณาสอบถามราคาและจำนวนสต๊อกอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ*

  *ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาสินค้า*

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น องค์การค้าของ สกสค. จึงขอแจ้ง รายการหนังสือเรียนที่ไม่มีการจัดพิมพ์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 38 รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  Page 1 of 8