บริษัท เรียนดี จำกัด จำหน่ายแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการของวัด กิจของสงฆ์ ต่างๆ ใบอนุญาต หนังสือสวดมนต์ หนังสือรวมวิชาของนักธรรมระดับต่างๆ

อับเดทล่าสุด 27/02/2562คลิ้กเพื่อดูว่าอับเดทอะไรบ้าง
รายการหนังสือระดับประถมศึกษา
รายการหนังสือ ป.1 (pdf) งบ 625 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.2 (pdf) งบ 619 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.3 (pdf) งบ 622 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.4 (pdf) งบ 673 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.5 (pdf) งบ 806 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ป.6 (pdf) งบ 818 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการหนังสือ ม.1 (pdf) งบ 764 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.2 (pdf) งบ 877 บาท/คน/ปี
รายการหนังสือ ม.3 (pdf) งบ 949 บาท/คน/ปี
รายการเครื่องเขียนจัดชุด
รายการเครื่องเขียนจัดชุด (pdf)
รายการหนังสือเรียนระดับ ปฐมวัย (อนุบาล)
รายการหนังสือระดับปฐมวัย(อนุบาล) (pdf) งบ 200 บาท/คน/ปี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นิตยสารแพรวจึงจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษ ตุลามหาราช ร้อยเรียงเรื่องราวคู่ขนานของสองมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

กิจกรรมสะเต็มศึกษาชุดนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวคิดที่จำเป็นควบคู่กับการพัมนาและฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะมีความผสมผสานอย่างลงตัวมากขึ้นระหว่างการเรียนรู้ในเนื้อหาตาม มาตรฐานหลักสูตรกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Page 5 of 7