Displaying items by tag: science


กิจกรรมสะเต็มศึกษาชุดนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวคิดที่จำเป็นควบคู่กับการพัมนาและฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะมีความผสมผสานอย่างลงตัวมากขึ้นระหว่างการเรียนรู้ในเนื้อหาตาม มาตรฐานหลักสูตรกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21