Saturday, 18 January 2020 11:10

การอบรม การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ กับ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

unsplash-logoNeONBRAND

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรียนดี จำกัด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบความรู้ความเข้าใจในด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาต่อไป

จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา” หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง 2 วัน โดยมีค่าลงทะเบียน 900 บาท โดยหลักสูตรได้รับรองจาก สถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อทำวิทยฐานะได้ 14 ชั่วโมง (รหัสหลักสูตร 623021014) โดยจัดอบรม ณ ห้องไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงส์ นครสวรรค์ ในวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:30 – 16:30 น. 

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

 

Read 239 times Last modified on Saturday, 18 January 2020 15:37