Monday, 18 September 2017 10:38

ชุดกิจกรรม STEM ต้นแบบโดย สสวท. ผลิตโดย องค์การค้า สกสค. มีจำหน่ายที่นี่ครับ Featured

Written by
Rate this item
(3 votes)

(กด Read More... อ่านเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละชุดกิจกรรม)
ที่ รายการสินค้า ระดับชั้น ราคา
1 การสื่อสาร
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการสื่อสารเป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการ ความรู้เรื่อง ลักษณะหรือสมบัติต่างๆ ของวัสดุ รูปเรขาคณิตสองมิติ ที่พบจากสิ่งของในชีวิตประจำวัน และการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร เพื่อบอกข้อมูลในเพื่อนที่อยู่ไกลออกไปตามระยะทางที่กำหนด
ป.1 750.00
2 รักษ์คอมพิวเตอร์
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง รักษ์คอมพิวเตอร์ เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุ การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การวัดความยาว ในการออกแบบและสร้างป้ายข้อความแนะนำหรือดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ มองเห็นได้ชัดเจนและไม่กีดขวางการใช้งานคอมพิวเตอร์
ป.2 735.00
3 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการวัด ตัด ยึดติด และการวัดความยาวในการออกแบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านทำงานได้
ป.4 1310.00
4 เครื่องดักแมลงวัน
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องเครื่องดักแมลงวัน เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สมบัติของวัสดุ การเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ การเขียนแผนภูมิแท่ง และการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการออกแบบและสร้างเครื่องดักแมลงวัน เพื่อให้สามารถจับแมลงวันได้อย่างมีประสิทธิผล
ป.5 530.00
5 รถของเล่นไฟฟ้า ป.6 1180.00
6 ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง การบอกทิศทางลม แรงที่กระทำต่อวัตถุ พื้นที่ของรูปเรขาคณิต การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบและสร้างศรลมที่บอกทิศทางได้อย่างเที่ยงตรง
ม.1 1025.00
7 ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้ เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง การศึกษาอัตราทดเฟือง และนำเฟืองมาใช้ประโยชน์ ในการออกแบบและสร้างรถจำลองให้สามารถวิ่งได้บนทางเรียบและขึ้นเนิน
ม.2 1270.00
8 สว่างไสวด้วยสายน้ำ ม.3 1760.00
9 สนุกกับบั้นจี้จัมป์ ม.4 720.00
10 ถุงประคบร้อน ม.5 1550.00
11 สัญญาณกันขโมย ม.6 1415.00
12 เล่นล้อวงกลม ป.1 1075.00
13 เรือบรรทุกน้ำ
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง เรือบรรทุกน้ำ เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุ การวัดปริมาตรและความจุ การใช้อุปกรณ์ในการวัด ตัด ติดยึด ในการออกแบบและสร้างเรือบรรทุกน้ำที่สามารถบรรทุกน้ำได้ 800 มิลลิลิตร และสามารถลากเรือให้เคลื่อนที่ไปมา โดยน้ำไม่เข้าตัวเรือเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที
ป.2 1825.00
14 เรือใบกับสายลม
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง เรือใบกับสายลม เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ สมบัติของวัสดุ การสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือ การวัดความยาวในการออกแบบและสร้างใบเรือที่สามารถทำให้เรือแล่นได้เร็วและไกลที่สุด
ป.3 850.00
15 โมบายแสนสวย
ชุุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องโมบายแสนสวย เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง ความสมดุล ความแข็งของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งการเปรียบเทียบน้ำหนักและการวัดความยาว ในการออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงามและมีขนาดเหมาะสมกับหน้าต่างห้องเรียน
ป.4 680.00
16 นักโภชนาการน้อย
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องนักโภชนาการน้อย เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา ที่บูรณาการความรู้เรื่อง สารอาหาร ปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหาร ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ และการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล ในการออกแบบเมนูอาหารที่ช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับเพศและวัย และเกิดความตระหนักในการรับประทานอาหารของตนเอง
ป.6 615.00
17 The Young Designer
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง The Young Designer เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง วงกลม การวัด การประมาณค่า สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว และการถ่ายโอนพลังงานความร้อน เพื่อ ออกแบบกระโปรงวงกลมตามขนาดที่ต้องการ
ม.1 975.00
18

นาวาฝ่าวิกฤต
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง นาวาฝ่าวิกฤต เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง แรงพยุง โมเมนต์ของแรง ศูนย์ถ่วง การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต การถ่ายทอดความคิดและการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบและสร้างแพ เพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของให้ได้มากที่สุด

ม.2 1480.00
19 ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบคู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้น-ตก และเส้นทางปรากฎของดวงอาทิตย์ในรอบปี การสืบค้น แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูล การบอกความสัมพันธ์ ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ในการสร้างแบบจำลองเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์ เพื่ออกแบบผังบ้านให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ฤดูกาล และเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในรอบปี
ม.3 615.00
20 กังหันลมผลิตไฟฟ้า ม.4 1950.00
21 สเลอปี้ ม.5 2060.00
22 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด ม.6 4490.00
23 ชุดการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด ป.3 900.00
Read 15698 times Last modified on Wednesday, 20 September 2017 19:03