Saturday, 04 April 2020 10:45

หนังสือเรียน ขององค์การค้าของ สกสค. ราคาพิเศษ Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

หนังสือเรียน ของ องค์การค้า ของ สกสค. หลักสูตรแกนกลาง 2551 จำหน่ายลดราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือ โรงเรียนที่สนใจนำไปใช้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านครับ

ที่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ราคา (บาท) บรรจุต่อลัง (เล่ม) บาร์โค้ด
  ป.1 นส.คณิตศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551เดิม สีเขียว) 57 40 9786163624697
    บฝ.คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (หลักสูตร2551เดิม สีเขียว) 29 110 8850526041450 
    นส.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเหลือง) 23 200 9789740162636 
    บบท.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเหลือง) 23   8850526040255 
    นส.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551 นำร่อง) 48   9786163624758 
    บบท.วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร2551 นำร่อง) 78   8850526041559
    นส.เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1 32   9786163622273 
    นส.พระพุทธศาสนา ป.1 35 130 9786163175489 
    นส.นาฏศิลป์ ป.1 20 220 9786163176080 
           
  ป.2 นส.วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีชมพู) 32 มีน้อย  9786163626691 
    นส.วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตร2551นำร่อง) 69   9786163626127
    บฝ.วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตร2551นำร่อง) 85   8850526043065
    บฝ.คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 (หลักสูตร2551สีชมพู) 27   8850526043317
    นส.หน้าที่พลเมือง ป.2 46 110 9786163177643 
    นส.พระพุทธศาสนา ป.2 57 90 9786163175496 
    นส.ประวัติศาสตร์ ป.2 43 100 9786163177780 
    นส.นาฏศิลป์ ป.2 19   9786163176011
    นส.การออกแบบเละเทคโนโลยี ป.2 29 160 9786163621849 
    นส.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 115   9789740194750
           
  ป.3 นส.วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเขียว) 35   9786163626660
    บบท.วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตร2551เดิม เล่มเล็กสีเขียว) 30   8850526033813 
    นส.เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 28   9786163622105 
    นส.พระพุทธศาสนา ป.3 50 90 9786163175519 
    นส.หน้าที่พลเมือง ป.3 42 110 9786163177650 
    นส.นาฏศิลป์ ป.3 23 180 9786163176127 
           
  ป.4 นส.คณิตศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร2551เดิม สีม่วง) 48 50 9786163624734 
    บฝ.คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (หลักสูตร2551เดิม สีม่วง) 24 130 8850526041641
    บฝ.คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (หลักสูตร2551เดิม สีม่วง) 28   8850526041658
    นส.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 สีส้มเล็ก)     9786163624413 
    บบท.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 สีส้มเล็ก)     8850526040279 
    นส.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 นำร่อง) 78   9786163626042 
    บบท.วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตร51 นำร่อง) 115   8850526041764 
    นส.หน้าที่พลเมือง ป.4 45 100 9786163177674 
    นส.ทัศนศิลป์ ป.4 23   9786163175809 
    นส.นาฏศิลป์ ป.4 34 130  9786163176073
           
  ป.5 นส.วิทยาศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร51 ฟ้าเล็ก) 45   9786163625922
    แบบบันทึก กิจกรรม วิทยาศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร51 ฟ้าเล็ก) 37   8850526031680
    นส.คณิตศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร2551เดิม สีเหลือง) 65 40 9786163624833
    บฝ.คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม เหลือง) 27   8850526043348
    บฝ.คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (หลักสูตร2551เดิม สีเหลือง) 35 90  
    นส.สุขศึกษา รักสุขภาพ ป.5 86 60 9786163178992
    นส.พระพุทธศาสนา ป.5 59 90 9786163175540
    นส.การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5 29 160 9786163621856
    นส.นาฏศิลป์ ป.5 29 160 9786163176028 
    นส.ประวัติศาสตร์ ป.5 48 100 9786163177810
           
  ป.6 นส.นาฏศิลป์ ป.6 33 140 9786163176134 
    นส.พระพุทธศาสนา ป.6 49 130 9786163175557 
    นส.สุขศึกษา รักสุขภาพ ป.6 71 70 9786163175441 
    นส.ประวัติศาสตร์ ป.6 43   9786163177803
    นส.วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร51 ม่วงเล็ก) 79   9786163626684
    บบท.วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร51 ม่วงเล็ก) 51   8850526042754
    บฝ.วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร 51 นำร่อง) 140   8850526043270
    บฝ.คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) 30   8850526043256
           
  ม.1 นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิมฟ้า) 37   9786163624703 
    นส.วิทยาศาสตร์ 2 ม.1 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) 35 120 9786163624932
    นส.ประวัติศาสตร์ ม.1 49 80 9786163175328
    นส.พระพุทธศาสนา ม.1 74   9786163175564
    นส.สุขศึกษา ม.1 67 70 9786163175755 
    นส.หน้าที่พลเมือง ม.1 66 80 9786163175267 
           
  ม.2 นส.วิทยาศาสตร์ 3 ม.2 เล่ม 1 52 90 9786163621900 
    นส.วิทยาศาสตร์ 4 ม.2 เล่ม 2 43 100  
    นส.นาฏศิลป์ ม.2 31 180 9786163176097 
    นส.พระพุทธศาสนา ม.2 92 60 9786163175571 
    นส.ประวัติศาสตร์ ม.2 93 60 9786163175366 
    นส.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 49 100 9786163620996 
    นส.การงานอาชีพ ม.2 108   9789740195726 
    นส.สุขศึกษา ม.2 58 80 9786163175762 
    นส.หน้าที่พลเมือง ม.2 126 50 9786163175274 
           
  ม.3 นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม) 50 80  
    นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) 51 80  
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม) 66 70 9786163626325
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) 65 70 9786163626332 
    นส.วิทยาศาสตร์ 5 ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร51เดิม) 32 140 9786163626608
    นส.วิทยาศาสตร์ 6 ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร51เดิม) 54 80 9786163626578 
    นส.พระพุทธศาสนา ม.3 88 70 9786163175588
    นส.หน้าที่พลเมือง ม.3 124 40 9786163175281
    นส.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3 30 160 9786163624604 
    นส.ประวัติศาสตร์ ม.3 94 60 9786163175373 
    นส.นาฏศิลป์ ม.3 47 120 9786163176059
           
  ม.1-3 นส.วิทยาศาสตร์กับความงาม 44   9786163625281 
    นส.ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 40    9786163625250 
    นส.สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 53    9786163625267 
    นส.การโปรแกรมเบื้องต้น 43   9789740163282
           
  ม.4 นส.สุขศึกษา ม.4 71 70 9786163175847
           
  ม.5 นส.สุขศึกษา ม.5 79 60 9786163175779 
           
  ม.6 นส.สุขศึกษา ม.6 60 90 9786163175854 
           
  ม.4-6 นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 1 ม.4-6  45    
    นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 2 ม.4-6  22   9786163626455 
    นส.คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เล่ม 3 ม.4-6 41     
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 31    9786163625144
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 52     
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 64    9786163625199
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 36    9786163626479
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 5 ม.4-6 36    9786163626486 
    นส.คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 6 ม.4-6 44    9786163626493
           
    นส.ฟิสิกส์ พื้นฐาน ม.4-6 (สะพาน) 35 มีน้อย 9786163624369
    นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 62    
    นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 73    9786163622266
    นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 75 50 9786163172945
    นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 98    9786163626271
    นส.ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 5 ม.4-6 84    9786163626288 
    นส.เคมี พื้นฐาน ม.4-6 30    9789740194309
    นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 66    9786163624987
    นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 61    9786163624505
    นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 58    9786163626196
    นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 54    9786163626202
    นส.เคมี เพิ่มเติม เล่ม 5 ม.4-6 63    9786163626219
    นส.ชีววิทยา พื้นฐาน ม.4-6 (หนอน) 62 มีน้อย 9786163624147
    นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 1 ม.4-6 (มด) 60 มีน้อย 9786163624130
    นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 2 ม.4-6 (นกกระยาง) 74    9786163625069
    นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6 (ต้นไม้สีดำ) 64 70 9786163623942
    นส.ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 (ลิง) 61    9786163626141
           
    นส.การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ม.4-6 35  ซ  9789740194934
    นส.พันธูกรรมและสิ่งแวดล้อม ม.4-6 37 มีน้อย 9789740196846
    นส.ดุลยภาพและการดำรงชีวิต ม.4-6 27 ซ  9786163626431
    นส.พลังงาน ม.4-6 46 มีน้อย 9786163625328
    นส.ดวงดาวและโลกของเรา ม.4-6 54   9786163625427
    นส.สารและสมบัติของสาร ม.4-6 43  ซ  9786163625403 
    นส.โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ เล่ม 1 (หลักสูตร51ม่วง) 54   9789740195498 
    นส.โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ เล่ม 2 (หลักสูตร51น้ำเงิน) 50    
    นส.โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ เล่ม 3 (หลักสูตร51เขียว) 41   9789740195344
    นส.นาฏศิลป์ เล่ม 1 ม.4-6 37 ป180 9786163176141 
    นส.นาฏศิลป์ เล่ม 2 ม.4-6 35 ป180 9786163176158 
    นส.เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 52 100 9786163175311 
    นส.หน้าที่พลเมือง ม.4-6 51 ป90 9786163175304 
    นส.ภูมิศาสตร์ ม.4-6 76 ป80 9786163175229 
    นส.ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1 ม.4-6 83 ป50 9786163175397 
    นส.ประวัติศาสตร์สากล เล่ม 2 ม.4-6 103 ป70 9786163175380 
    นส.พระพุทธศาสนา ม.4-6 182 ป30 9786163175595 
    นส.ทัศนศิลป์ เล่ม 2 ม.4-6 38 ป170 9786163175946
    นส.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6 94   9786163622358
    นส.การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6 56 ป90 9786163621894
    นส.คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 53   9789740163329
Read 2625 times Last modified on Sunday, 12 April 2020 05:05